Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbiakban tájékoztatást adunk arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen célból, milyen alapon és milyen időtartamon át kezelünk:

Áttekintés, tartalomjegyzék

Adatvédelmi nyilatkozatunk az alábbi információkat tartalmazza:

A. Elérhetőségeink és az általunk végzett adatkezelés általános szempontjai

A.1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

A.2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A.3. A személyes adatok kezelésének jogi alapjaira vonatkozó általános tudnivalók

A.4. Az adatok törlésének és tárolási időtartamának általános szempontjai

A.5. A személyes adatok forrásai

A.6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek csoportosítása

A.7. Kapcsolatfelvétel e-mailben, telefaxon és telefonon

B. A weboldalunkon keresztül kapott személyes adatok kezelésének terjedelme

B.1. A weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok készítése

B.2. Sütik használata részünkről és külső szolgáltatók által

B.3. Adatkezelés kapcsolatfelvételi űrlap használatakor

B.4. A Matomo (korábbi nevén PIWIK) elemző szoftver használata

B.5. A Google Maps térképszolgáltatás használata

B.6. A weboldal és az adatátvitel kódolása

B.7. Személyes adatok továbbítása (EU-n kívüli) harmadik országba

C. Az Önt mit érintettet megillető jogok

C.1. A hozzáféréshez való jog

C.2. A helyesbítéshez való jog

C.3. A törléshez való jog

C.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

C.5. Tájékoztatáshoz való jog

C.6. Az adathordozhatósághoz való jog

C.7. A tiltakozáshoz való jog adatkezelésnél jogos érdek miatt, valamint közvetlen üzletszerzéssel szemben

C.8. Megadott hozzájárulás visszavonásához való jog

C.9. Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

C.10. Az adatszolgáltatás önkéntessége

C.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A. Elérhetőségeink és az általunk végzett adatkezelés általános szempontjai

A.1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

Az adatvédelmi törvény értelmében a személyes adatok gyűjtéséért és felhasználásáért felelős adatkezelő:

Dieter A. Roth GmbH

Boschstr. 1-3

75210 Keltern

Közösségi adószám: DE 262139218
Cégjegyzékvezető bíróság: Amtsgericht Mannheim (Mannheimi Járásbíróság)
Cégjegyzékszám: HRB 705215

képviselik az ügyvezetők: Dieter A. Roth és Ralf Roth


E-mail: info@roth-kompensatoren.de

Honlap: https://roth-kompensatoren.de

A.2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Vállalati adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem vagyunk kötelesek. Önkéntes alapon sem jelöltünk ki ilyen személyt. Az adatvédelemhez kapcsolódó mindenfajta kérdéssel a fenti elérhetőségeken keresztül fordulhat hozzánk.

A.3. A személyes adatok kezelésének jogi alapjaira vonatkozó általános tudnivalók

A személyes adatok általunk végzett kezelésére egészen általánosan az alábbiak érvényesek:

· Amennyiben az adatkezelési műveletekhez megszereztük az Ön hozzájárulását, akkor az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál jogalapként a személyes adatok kezeléséhez.

· Ha a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szolgál jogalapként. Ez akkor is érvényes, ha az adatkezelés a szerződéskötést megelőző lépések elvégzéséhez szükséges, például megrendelésekhez, ajánlatokhoz, szerződéses tárgyalásokhoz.

· Amennyiben a személyes adatok kezelése valamely ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szolgál jogalapként.

· Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelését az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekei teszik szükségessé, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja szolgál jogalapként.

· Ha az Ön személyes adatainak kezelése közérdekű feladat vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, akkor ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja jogalapján történik.

· Ha az adatkezelés a mi jogos érdekünknek vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szolgál jogalapként az adatkezeléshez.

A.4. Az adatok törlésének és tárolási időtartamának általános szempontjai

A személyes adatokat általában akkor töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik. Tárolás ezen túl csak akkor történhet, ha arról az európai vagy nemzeti jogalkotó uniós jogi rendeletekben, törvényekben vagy egyéb olyan előírásokban rendelkezett, amelyek ránk mint adatkezelőre vonatkoznak. Az adatok zárolása vagy törlése akkor is bekövetkezik, ha a nevezett jogszabályokban megszabott adattárolási időtartam lejár, kivéve, ha az adatok további tárolására egy szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükség van.

Konkrétan ez a következőket jelenti:

Ha a személyes adatok kezelését egy adatkezelési hozzájárulás alapján végezzük (adatvédelmi rendelet – röviden GDPR – 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja), az Ön hozzájárulásának visszavonásával befejeződik az adatkezelés, kivéve, ha az adatok kezeléséhez további jogalap is fennáll, mint például akkor, ha a hozzájárulás időpontjában még szerződésteljesítés céljából jogosultak vagyunk az Ön adatainak kezelésére (lásd ehhez mindenkor az alábbi bekezdést).

Ha az adatkezelést a jogos érdekeink alapján végezzük (GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja) egy korábban elvégzett mérlegelés alapján, akkor ezeket az adatokat csak addig tároljuk, amíg a jogos érdek meg nem szűnik, a mérlegelés más eredményre nem jut, vagy Ön a GDPR 21. cikke szerint eredményes tiltakozást nem nyújt be (lásd ehhez a kerettel kiemelt „Tájékoztatás egyedi tiltakozási jogról” c. részt a későbbi C. fejezetben).

Ha az adatkezelést szerződésteljesítés céljából végezzük, akkor az adatokat addig tároljuk, amíg a szerződés véglegesen nem teljesült vagy le nem bonyolódott, és a szerződésből fakadó követelések többé már nem érvényesíthetők, tehát az elévülés beállásáig. A BGB (Polgári Törvénykönyv) 195. szakasza szerint az általános elévülési idő három (3) év. Bizonyos követelések, mint például kártérítési követelések, azonban csak 30 év után évülnek el (lásd a BGB 197. szakaszát). Ha alapos okkal feltételezhető az, hogy az adott esetre ez vonatkozik, akkor a személyes adatokat ilyen időtartamon keresztül tároljuk. A nevezett elévülési idők annak az évnek a végétől (tehát december 31-étől) kezdődnek, amelyben a követelés keletkezett és az igényjogosult a követelést megalapozó körülményekről és a kötelezett személyéről tudomást szerzett, vagy súlyos gondatlanság elkövetése nélkül arról tudomást kellett volna szereznie.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy emellett kereskedelmi jogi, adózási és könyvelési okokból törvényes megőrzési kötelezettségek is vonatkoznak ránk. Ezek arra köteleznek bennünket, hogy a szabályszerű üzleti tevékenységünk, illetve könyvelésünk igazolására hat (6) évtől tíz (10) évig terjedő időszakon át megőrizzünk bizonyos adatokat, amelyek közé személyes adatok is tartozhatnak. Ezek a megőrzési időszakok elsőbbséget élveznek a fent nevezett törlési kötelezettségekkel szemben. A megőrzési időszakok is mindig a vonatkozó év végén, azaz december 31-én kezdődnek.

A.5. A személyes adatok forrásaira vonatkozó általános információk

Az általunk kezelt személyes adatok elsősorban maguktól az érintett személyektől származnak, például azáltal, hogy ők:

· a weboldalunk használóiként a webes böngészőn vagy a végberendezésükön (például személyi számítógépen, okostelefonon, tableten vagy laptopon) keresztül információkat, például IP címet adnak meg számunkra, illetve a webszerverünk számára,

· érdeklődőként tájékoztató anyagot vagy ajánlatot kérnek tőlünk,

· ügyfélként megbízást adnak számunkra, illetve szerződést kötnek velünk,

· a sajtó képviselőjeként tájékoztató anyagot, sajtóközleményeket, állásfoglalásokat vagy hasonlókat kérnek,

· beszállítóként megállapodás alapján árut szállítanak nekünk, illetve üzletfélként nekünk szolgáltatásokat és hasonlókat nyújtanak.

Az általunk kezelt személyes adatok csak kivételesen származhatnak harmadik féltől, például olyankor, amikor valaki egy harmadik fél nevében jár el.

A.6. A személyes adatok címzettjeinek csoportosítása

Az Ön személyes adatai csak akkor továbbíthatók vagy adhatók át harmadik félnek, ha ez az adott cél érdekében feltétlenül szükséges és megengedett. Azt, hogy kiknek milyen célból továbbítunk adatokat, mindig az alábbiakban leírt adatkezelési eljárásokkal összefüggésben, illetve Európai Unión kívülre továbbítás esetén a jelen adatvédelmi nyilatkozat B. fejezetének végén leírtakat kiegészítve ismertetjük.

A címzettek alapvetően az alábbiak szerint csoportosíthatók:

· szolgáltatók,

· szállítók,

· üzletfelek,

· adótanácsadók.

A.7. Kapcsolatfelvétel velünk e-mailben és telefonon

Kívánság szerint különféle kapcsolati lehetőségeken keresztül fordulhat hozzánk, például e-mailben vagy telefonon. Ha e-mail üzenetet ír nekünk, vagy telefonon felhív bennünket, akkor szükségszerűen kezeljük az Öntől kapott személyes adatokat. Hiszen legalábbis az e-mailben vagy az Ön telefonhívásában megadott személyes adatokat eltároljuk mi, vagy a rendszereink.

Ebben az összefüggésben nincs adattovábbítás harmadik fél részére. Az adatokat kizárólag a kommunikáció lebonyolításának céljára használjuk fel.

Az adatkezelés céljai: E-mailben vagy telefonon folytatott kapcsolatfelvételnél a személyes adatok kezelése kizárólag az Ön kérésének feldolgozására szolgál. Ilyenkor feltétlenül szükségünk van az Ön e-mail címére vagy telefonszámára, hogy egyáltalán válaszolni tudjunk.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás megléte, amelyet Ön a kezdeményezett kapcsolatfelvétel révén megadott nekünk.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel, illetve az Ön megkeresése egy szerződés megkötését célozza, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja (a szerződéskötést megelőző lépések megtétele).

Az adattárolás időtartama: Az adatokat töröljük, amint az adatgyűjtés céljának eléréséhez többé nincs már ezekre szükség.

Az e-mailben megküldött személyes adatok esetében ez a helyzet akkor áll fenn, amikor az adott üzenetváltás befejeződött Önnel, és utána kivártunk egy legfeljebb 6 hónapos türelmi időszakot arra az esetre, ha szükség esetén az Ön kérésére vagy a kommunikáció részleteire még egyszer vissza kell térnünk. Az üzenetváltás akkor tekinthető befejezettnek, amikor a körülményekből az következtethető ki, hogy az adott tényállás véglegesen tisztázódott.

Hozzánk beérkező telefonhívásnál vagy tőlünk kimenő hívásnál az Ön telefonszáma vagy Önnek a telefonszolgáltatójánál rögzített neve, cégneve, valamint a hívás dátuma és időpontja megőrződik a telefonkészülékünkben egy úgynevezett körkörös memóriában, ahol a legrégebben beírt adatok felülíródnak az új adatokkal. Rendszerint ez kb. 3-4 hónap elteltével eredményezi a telefonkészülékben az adatok automatikus törlését.

Adott esetben kereskedelmi jogi vagy adójogi szempontból a kommunikációra olyan megőrzési kötelezettség vonatkozhat, ami a későbbiekben is fennáll (lásd a fentiekben az „Adatok törlése és tárolási időtartama” címszó alatti magyarázatokat).

Tiltakozási és eltávolítási lehetőség: Bármikor fennáll a lehetőség az Ön számára, hogy a személyes adatok kezelésére megadott hozzájárulását visszavonja, illetve a további adatkezeléssel szemben jogos érdek miatt tiltakozzon (lásd a jelen adatvédelmi nyilatkozat C. fejezetében az egyedi tiltakozási jogra vonatkozó utalást). Ilyen esetben az üzenetváltás nem folytatható.

A hozzájárulás visszavonása, illetve a további adatkezelés elleni tiltakozás a nekünk megküldött kötetlen formájú értesítéssel (pl. e-mailben) lehetséges.

Ilyen esetben a kapcsolatfelvétel folyamán eltárolt összes személyes adatot töröljük.

B. A weboldalunkon keresztül kapott személyes adatok kezelésének terjedelme

A weboldalunk használata során a felhasználók személyes adatait alapvetően csak annyiban gyűjtjük és használjuk fel, amennyiben azok egy működőképes weboldal, valamint a tartalmaink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához szükségesek, illetve indokoltak. A felhasználóink személyes adatainak gyűjtése és felhasználása rendszerint csak a felhasználó hozzájárulásával végezhető. Kivételt jelentenek ez alól az olyan esetek, amelyekben a hozzájárulás előzetes megszerzése tényleges okok miatt nem lehetséges, vagy az adatkezelést törvényes rendelkezések engedik meg.

B.1. A weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok készítése

A weboldalunk minden felkeresésekor a webszerverünk technikai okokból automatikusan rögzít adatokat és információkat. Ezek eltárolódnak a szerver naplófájljában. Az alábbi adatokról van szó:

· a hozzáférés dátuma és időpontja,

· a weboldalunkat meghívó weboldal (referer) URL-je (webcíme),

· azok a weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszeréből a mi webhelyünkön keresztül felkerestek,

· a felhasználó képernyőfelbontása,

· lehívott fájl(ok) és jelentés a lehívás eredményéről,

· az elküldött adatok mennyisége,

· a felhasználó internetszolgáltatója,

· böngészőprogram, a böngésző típusa és verziója, böngészőmotor és a motor verziója,

· operációs rendszer, az operációs rendszer verziója, az operációs rendszer típusa, valamint

· a felhasználó nevesítetlen IP címe és internetszolgáltatója,

· az IP cím származási országa.

Az adatokat a tárhelyszolgáltatónkon keresztül gyűjtjük, és más adatoktól teljesen elkülönítve kezeljük. Ezek az adatok nem kezelhetők együtt a felhasználó más személyes adataival. Nem lehetséges számunkra, hogy ezeket az adatokat egy meghatározott személyhez rendeljük hozzá. Az adatokat kizárólag személytelenített formában kezeljük.

Az adatkezelés céljai: Az adatok ideiglenes kezelése a rendszerben azért szükséges, hogy lehetővé váljon a webhelyünk tartalmainak kiszállítása a felhasználó számítógépére. Ehhez a felhasználó IP címét a munkamenet időtartamára el kell tárolni.

A naplófájlokat azért kell rögzíteni, hogy a webhely működőképességét biztosítsuk. Emellett az adatok abban is segítenek bennünket, hogy optimalizáljuk a kínálatunkat és a weboldalunkat, és biztosítsuk az informatikai rendszereink biztonságát, valamint a csalások megelőzését is. Ebben az összefüggésben nem kerül sor az adatok kiértékelésére üzletszerzési célokból.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolása a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja szerinti jogalapon nyugszik. Az ilyen adatkezeléshez fűződő alapvető jogos érdekünk a fent megnevezett célokban rejlik.

Az adattárolás időtartama: Az adatokat töröljük, amint az adatgyűjtés céljának eléréséhez már nincs többé ezekre szükség. A webhely rendelkezésre bocsátása céljából végzett adatrögzítésnél ez az adott munkamenet befejeződésekor valósul meg. Az adatok naplófájlokban tárolása esetén erre rendszerint hét nap után kerül sor. Ezen túlmenő adattárolás lehetséges. Ilyen esetben a felhasználó IP címei törlődnek vagy felismerhetetlenné válnak, hogy többé ne lehessen a bejelentkező klienst hozzárendelni.

Tiltakozási és eltávolítási lehetőség: Az adatok rögzítése a webhely rendelkezésre bocsátásához és az adatok naplófájlokban való eltárolása az internetoldal üzemeltetéséhez feltétlenül szükséges. Ennek következtében itt nincs tiltakozási lehetősége a felhasználónak. A felhasználó azonban bármikor befejezheti a webhely használatát, és ezáltal megakadályozhatja a felsorolt adatok további gyűjtését.

B.2. Sütik használata részünkről és külső szolgáltatók általEgyes oldalak felkeresésekor mi, illetve a webhelyünk tárhelyszolgáltatója úgynevezett sütiket (cookie-k) használ. Ezek kisméretű szöveges fájlok, amelyek az Ön végberendezésén (személyi számítógépen, okostelefonon, tableten stb.) eltárolódnak. Ha Ön felkeres egy weboldalt, akkor az Ön böngészője eltárolhat egy ilyen sütit. Az ilyen süti egy jellegzetes jelsorozatot tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását a weboldal újbóli felkeresésekor.

Emellett előfordulhat kívülálló szolgáltatók sütijeinek felhasználása is. Ezek a sütik bizonyos körülmények között lehetővé tehetik a felhasználó böngészési szokásainak elemzését. Ha ez a helyzet, akkor a jelen adatvédelmi nyilatkozatban erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat későbbi részében, közvetlenül a külső szolgáltató adott eszközeiről (mint pl. elemző szoftverekről, bővítményekről és hasonlókról) való információszerzést követően. Külső szolgáltatók ilyen elemző és nyomkövető sütijeinek tényleges alkalmazása esetén Ön a webhelyünk felkeresésekor tájékoztatást kap a sütik ilyen jellegű felhasználásáról, és kérjük az Ön hozzájárulását az ilyen összefüggésben felhasznált személyes adatok kezeléséhez.

Egyébként a sütiket mi technikailag szükséges sütiként használjuk, amelyek ahhoz kellenek, hogy a weboldalunkat használhatóvá tegyék vagy felhasználóbaráttá alakítsák. Az internetes oldalunk egyes elemei például megkövetelik azt, hogy az oldalt felkereső böngésző oldalváltás után is azonosítható legyen.

Az adatkezelés célja: A technikai okokból szükséges sütik felhasználásának célja, hogy megkönnyítse a webhelyünk használatát a felhasználó számára. Az internetes oldalunk egyes funkciói sütik alkalmazása nélkül nem kínálhatók fel. Ehhez szükséges az, hogy a böngésző még oldalváltás után is újra felismerhető legyen. A technikai okokból szükséges sütiken keresztül gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk fel felhasználói profilok készítésére.

Az elemző vagy nyomkövető sütik felhasználásának célja, hogy javítsuk a weboldalunk minőségét és tartalmait. Az elemző sütik segítségével megtudjuk, hogyan használják a webhelyünket, és folyamatosan optimalizálni tudjuk a kínálatunkat.

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok technikai okokból szükséges sütik felhasználásával végzett kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f. pontja, azaz egy jogos érdek a részünkről. A jogos érdekünk a fentiekben ismertetett célokban rejlik.
Olyankor, amikor bekértük Öntől mint felhasználótól a kifejezett hozzájárulást elemzési vagy nyomon követési célú sütik beszerzéséhez és Ön megadta a hozzájárulását, a személyes adatok ilyen sütik felhasználásával végzett felhasználásának jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja, tehát az Ön megfelelő tájékoztatás alapján megadott hozzájárulása.

Az adattárolás időtartama: Az általunk használt, technikai okokból szükséges sütik a böngésző munkamenet végén, azaz az Ön böngészőprogramjának bezárásakor ismét törlődnek (úgynevezett munkamenet-sütik).

Elemző, illetve nyomon követő sütik alkalmazása esetén (amire ilyenkor mi kifejezetten felhívjuk a figyelmet), azok megmaradnak az Ön végberendezésén, és lehetővé teszik számunkra vagy a mi szolgáltatóink (kívülálló szolgáltatók) számára, hogy a weboldal következő felkeresésekor ismét felismerjék az Ön böngészőjét (tartós sütik).

Egyébként a jogos érdek alapján gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg a jogos érdek fennáll, a mérlegelés más eredményre nem jut, vagy Ön a GDPR 21. cikke szerint eredményes tiltakozást nem nyújt be (lásd ehhez a C. fejezetben az „Utalás az egyedi tiltakozási jogra” C. bekeretezett részt). Rendszeresen, legalább évente egyszer felülvizsgáljuk, hogy a jogos érdek fennáll-e még. Az érdekünk különösen akkor nem áll már fenn, ha az adatoknak az időmúlás miatt többé már nincs különösebb jelentősége számunkra a webhelyhasználat kihasználtsága és statisztikái szempontjából, ami legkésőbb három év elteltével feltételezhető.

Tiltakozási és eltávolítási lehetőség: A sütik eltárolódnak az Ön számítógépén és onnan továbbítódnak a mi weboldalunkra. Így Ön teljes körűen ellenőrizheti a sütik felhasználását. Az internetböngészője beállításainak megváltoztatásával Ön letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már eltárolt sütik bármikor törölhetők. Ez akár automatikusan is végezhető. Az Ön böngészőjének ilyen „Do Not Track” (Nyomkövetés tiltása) beállítását mi az Ön személyes adatai további gyűjtésének és felhasználásának tiltásaként értelmezzük.

Megjegyzés: Ha a sütiket letiltják a mi webhelyünk számára, akkor lehetséges, hogy többé már nem lehet teljes körűen kihasználni a weboldal összes funkcióját.

B.3. Adatkezelés kapcsolatfelvételi űrlap használatakor

A weboldalunkon legalább egy kapcsolatfelvételi űrlap áll rendelkezésre, amely különböző területeken és témákban felhasználható a velünk való elektronikus kapcsolatfelvételre. Ha Ön kihasználja ezt a lehetőséget, akkor az adatbeviteli ablakba Ön által beírt adatokat mi megkapjuk és eltároljuk. Az ezt követő adatkezelés alapvetően a kapcsolatfelvételi űrlaphoz, illetve az Ön nekünk küldött konkrét megkereséséhez kapcsolódik.

A lekérdezett információk részletesen megtalálhatók a webes űrlapon. A kötelezően kitöltendő mezők egyértelmű jelöléssel vannak ellátva. A kötelező mezőként általunk lekérdezett adatokra feltétlenül szükségünk van az Ön megkeresésének/kérésének feldolgozásához. A többi adatot is megadhatja nekünk, de ezt nem kötelező megtennie.

Az értesítés elküldésének időpontjában még az alábbi adatok is elmentődnek:

· az Ön IP címe,

· a megkeresés beküldésének dátuma és időpontja.

Az adatok kezeléséhez a beküldési eljárás során Ön még egyszer tájékoztatást kap az adatkezelésről, hivatkozással a jelen adatvédelmi nyilatkozatra.

Az adatkezelés céljai: A kapcsolatfelvételi űrlap adatbeviteli ablakából származó személyes adatok kezelése arra szolgál, hogy feldolgozzuk a kapcsolatfelvételt és az Ön kérését. Kapcsolatfelvétel esetén ilyenkor fennáll az adatkezeléshez fűződő jogos érdek is.

A beküldési eljárás során kezelt egyéb személyes adatok arra szolgálnak, hogy megakadályozzák a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélést, és biztosítsák az informatikai rendszereink biztonságát.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelésének jogalapja az adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja értelmében. A jogos érdek abban áll, hogy nekünk kezelnünk kell az Ön adatait ahhoz, hogy az Ön megkeresését, illetve kapcsolatfelvételét egyáltalán fel tudjuk dolgozni, illetve szükség esetén meg tudjuk válaszolni.

Ha a kapcsolatfelvétel, illetve az Ön megkeresése egy szerződés megkötését célozza, vagy a megkeresés kifejezetten egy köztünk már megkötött szerződést érint, akkor az adatkezelés (kiegészítő) jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges vagy szerződés megkötését megelőző lépések megtétele).

A beküldési eljárás során feldolgozott egyéb személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja szerint, ami abban áll, hogy megakadályozzuk a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélést és biztosítsuk az informatikai rendszereink biztonságát.

Az adattárolás időtartama: Az adatokat töröljük, amint a gyűjtésük céljának eléréséhez már többé nincs ezekre szükség.

A kapcsolatfelvételi űrlap adatbeviteli képernyőjéről származó személyes adatoknál ez akkor valósul meg, amikor az Önnel folyó adott üzenetváltás befejeződik. Az üzenetváltás akkor fejeződik be, amikor a körülményekből az következik, hogy az érintett tényállás véglegesen tisztázódott.

A kommunikációra adott esetben kereskedelmi jogi vagy adójogi szempontból megőrzési kötelezettség vonatkozhat, ami azután is folytatódik (lásd az „Adatok törlése és tárolási időtartama” cím alatti fenti magyarázatokat).

A beküldési folyamat során kiegészítő jelleggel gyűjtött személyes adatokat legkésőbb hét nap elteltével töröljük.

Tiltakozási és eltávolítási lehetőség: Ön elkerülheti a konkrét adatkezelést, amennyiben Ön más módon veszi fel velünk a kapcsolatot, ami például telefonon vagy e-mailben lehetséges.

Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a további adatkezeléssel szemben jogos érdek miatt tiltakozzon (lásd az egyedi tiltakozási jogra való utalást a jelen adatvédelmi nyilatkozat C. fejezetében). Ilyen esetben az üzenetváltás nem folytatható.

A további adatkezelés elleni tiltakozás a nekünk megküldött kötetlen formájú értesítéssel (pl. e-mailben) lehetséges.

Ilyen esetben a kapcsolatfelvétel folyamán eltárolt összes személyes adatot töröljük.

B.4. A Matomo (korábbi nevén PIWIK) elemző szoftver használata

Általános tudnivalók a Matomo szoftverről: Ezen a weboldalon a Matomo (Piwik) szoftverrel, az InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Új-Zéland (https://matomo.org) cég nyílt forráskódú webelemző eszközével gyűjtjük és tároljuk el az adatokat üzletszerzési és optimalizálási célokból. Ezekből az adatokból álnév alatt felhasználói profilok hozhatók létre. Ehhez sütiket lehet felhasználni. A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek helyileg eltárolódnak az oldalt felkereső személy internetes böngészőjének ideiglenes memóriájában. A sütik lehetővé teszik az internetes böngésző újbóli felismerését. A Matomo (Piwik) segítségével gyűjtött adatok az érintett fél külön megadott hozzájárulása nélkül nem használhatók fel arra, hogy a weboldal látogatójának személyét beazonosítsák, illetve arra sem, hogy a személyes adatokat az álnév hordozóján keresztül összekapcsolják vele.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Matomo szoftveren keresztül szerzett adatokat kizárólag a saját webszerverünkön kezeljük, és harmadik fél nem kapja meg ezeket az adatokat. Ezért meggyőződésünk, hogy ehhez nem szükséges hozzájárulás, és az ilyen adatkezelést jogos érdekkel tudjuk alátámasztani, mivel harmadik fél bevonása itt ki van zárva. Ez azt jelenti, hogy úgynevezett elsődleges sütikről (first party cookies) van szó, amelyeket csak mi alkalmazunk és értékelünk ki.

Az adatkezelés célja: Az elemző szoftver, illetve elemző süti használatának az a célja, hogy a weboldalunk minőségét és tartalmait javítsuk. Ily módon szerzünk arról tudomást, hogy hogyan használják a weboldalunkat, és folyamatosan optimalizálhatjuk a kínálatunkat.

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja, azaz egy jogos érdek a részünkről. A jogos érdekünk a fent ismertetett célokban rejlik. Mérlegelésünk azt eredményezte, hogy a weboldalunknak a felhasználói szokások elemzésén alapuló javításával és optimalizálásával törvényes célokat követünk, és a weboldalak látogatóinak ésszerű elvárásai manapság a felhasználói szokások elemzésére is irányulnak. Abból is kiindulunk, hogy az itt megadott információkkal a weboldalunk felhasználóinak elvárásait arra irányítjuk, hogy elemzést végezzünk.

Az adattárolás időtartama: A sütik eltárolódnak a felhasználó számítógépén, és onnan továbbítódnak a mi oldalunkra. Az IP cím rögtön az adatkezelés után és az eltárolás előtt névtelenné válik (anonimizálódik). Ezért Ön mint felhasználó teljes körűen felügyelheti a sütik alkalmazását. Az internetes böngészője beállításának megváltoztatásával Ön letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már eltárolt sütik bármikor törölhetők. Ez akár automatikusan is végbe mehet. Az Ön böngészőjének ilyen „Do Not Track” (Nyomkövetés tiltása) beállítását mi az Ön személyes adatai további gyűjtésének és felhasználásának tiltásaként értelmezzük.

Megjegyzés: Ha a sütiket letiltják a mi webhelyünk számára, akkor lehetséges, hogy többé már nem lehet teljes körűen kihasználni a weboldal összes funkcióját.

Egyébként a jogos érdek alapján gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg a jogos érdek többé már nem áll fenn, a mérlegelés más eredményre nem vezet, vagy Ön a GDPR 21. cikke szerint eredményes tiltakozást nem nyújtott be (lásd ehhez az Ön egyedi tiltakozási jogára vonatkozó megjegyzéseket az alábbi C.4. pontban). Rendszeresen, legalább évente egyszer felülvizsgáljuk, hogy a jogos érdek fennáll-e még. Az érdekünk különösen akkor nem áll többé fenn, ha az adatoknak az időmúlás folytán számunkra többé már nincs kellő jelentősége a weboldal használatának kiértékelése és statisztikái szempontjából, amit mi legkésőbb három év eltelte után feltételezünk és az adatokat akkor visszavonhatatlanul töröljük.

Tiltakozási és eltávolítási lehetőség: A sütik tárolását Ön a böngészőprogramjának megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyenkor adott esetben Ön nem fogja tudni teljes körűen kihasználni ennek a weboldalnak az összes funkcióját. Emellett Ön megakadályozhatja a süti által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (köztük az Ön IP címe) rögzítését, valamint az ilyen adatok általunk végzett kezelését, amennyiben az Opt Out funkciót használja:

B.5. A Google Maps térképszolgáltatás használata

Ez a weboldal használja a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) cég Google Maps térképszolgáltatását párbeszédes térkép létrehozásához. A Google Maps használatával információk továbbíthatók a weboldal Ön általi használatáról (beleértve az Ön IP címét) a Google egyik amerikai egyesült államokbeli kiszolgálógépére, és ott eltárolhatók.

A Google adott esetben átadhatja a Google Maps által nyert információkat harmadik félnek, amennyiben ezt jogszabály írja elő vagy amennyiben a harmadik fél ezeket az adatokat a Google megbízásából kezeli. A Google semmi esetre sem hozza kapcsolatba az Ön IP címét a Google más adataival. Azonban technikailag mégis volna arra lehetőség, hogy a Google a kapott adatok alapján legalább az egyedi felhasználók azonosítását el tudja végezni. Lehetséges lenne az, hogy a weboldal felhasználóinak személyes adatait és személyiségi profiljait a Google más célokra kezelhesse, amire nekünk nincs és nem is lehet befolyásunk.

Az adatkezelés célja: A Google Maps alkalmazásának célja, hogy javítsuk a weboldalunk minőségét és tartalmait, és Önnek egyszerű, hasznos és ismert térképszolgáltatást bocsássunk a rendelkezésére a tájékozódáshoz, a vállalati székhely megjelenítéséhez, az Ön odautazásának megtervezéséhez stb.

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok Google Maps alkalmazásával végzett kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja, azaz egy jogos érdek a részünkről. A jogos érdekünk a fent ismertetett célokban rejlik. A Google Inc. cég csatlakozott az „EU-USA adatvédelmi pajzshoz”, így aztán megengedett az adattovábbítás az Egyesült Államokba.

Az adattárolás időtartama: Ön mint felhasználó maga dönthet a szoftverhez szükséges JavaScript kód végrehajtásáról a saját böngészőjének a beállításain keresztül. Az internetes böngészője beállításainak megváltoztatásával a JavaScript végrehajtása letiltható vagy korlátozható.

Megjegyzés: Ha a JavaScript végrehajtását letiltják, akkor lehetséges, hogy többé már nem lehet teljes körűen kihasználni a weboldal összes funkcióját.

Egyébként a jogos érdek alapján gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg a jogos érdek többé már nem áll fenn, a mérlegelés másféle eredményre nem jut, vagy Ön a GDPR 21. cikke szerint eredményes tiltakozást nem nyújt be (lásd ehhez az „Egyedi tiltakozási jogra vonatkozó utalás” c. bekeretezett részt a C. fejezetben). Rendszeresen, legalább évente egyszer felülvizsgáljuk, hogy a jogos érdek még fennáll-e. Az érdekünk különösen akkor nem áll fenn többé, ha az adatoknak az időmúlás folytán már nincs kellő jelentősége számunkra a weboldal használatának kiértékelése és statisztikája szempontjából, ami legkésőbb három év eltelte után feltételezhető.

Tiltakozási és eltávolítási lehetőség: Önnek lehetősége van arra, hogy a Google Maps szolgáltatást egyszerű úton és módon kikapcsolja, és ezáltal megakadályozza az adattovábbítást a Google felé. Ehhez tiltsa le a JavaScriptet a böngészőprogramjában.

A JavaScript kód végrehajtásának általános letiltásához Ön JavaScript blokkolót is telepíthet, például a NoScript böngészőbővítményt (pl. a www.noscript.net vagy www.ghostery.com honlapról).

Megjegyzés: Ha a JavaScript végrehajtását letiltják, akkor lehetséges, hogy többé már nem lehet teljes körűen kihasználni a weboldal összes funkcióját.

A Google termékek és kifejezetten a Google Maps adatvédelmi nyilatkozatai és felhasználási feltételei a következő oldalon találhatók meg: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de

B.6. A weboldal és az adatátvitel kódolása

A weboldal és így az azon folyó adatátvitel az SSL szabvány (https protokoll) szerint van kódolva.

B.7. Személyes adatok továbbítása (EU-n kívüli) harmadik országba

Felmerül a szándék arra, hogy a személyes adatokat az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítsák. A szándék konkrétan az alábbi vállalat részére történő adattovábbításra irányul:

· Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), mint a Google Maps térképszolgáltatás szolgáltatója.

Az adattovábbítások mindig az Európai Bizottság által jóváhagyott egységes adatvédelmi kikötéseken alapulnak. Az Európai Bizottság GDPR 46. cikke 2. bekezdésének c) pontja szerinti egységes adatvédelmi kikötésekről szóló megállapodással és az Európai Unión kívüli címzettnek szóló további szerződéses előírásokkal garantálható a megfelelő adatvédelmi szint.

C. Az Önt mint érintettet megillető jogok

Ha az Ön személyes adatait kezelik, akkor Ön „érintett”, és Önt az alábbi jogok illetik meg velünk mint adatkezelővel szemben:

C.1. A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy tőlünk visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e részünkről az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor Ön jogosult arra, hogy ezekhez a személyes adatokhoz és további olyan információkhoz hozzáférést kapjon, amelyeket a GDPR 15. cikke felsorol. Levélben vagy e-mailben fordulhat hozzánk ebből a célból.

C.2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését. Ön jogosult arra is – az adatkezelés fent nevezett célját figyelembe véve – hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Levélben vagy e-mailben fordulhat hozzánk ebből a célból.

C.3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok késedelem nélküli törlését, ha a GDPR 17. cikkében felsorolt előfeltételek valamelyike fennáll. Levélben vagy e-mailben fordulhat hozzánk ebből a célból.

C.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az adatkezelés korlátozását, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt előfeltételek valamelyike fennáll. Levélben vagy e-mailben fordulhat hozzánk ebből a célból.

C.5. Tájékoztatáshoz való jog

Ha Ön az adatkezelővel szemben érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát, akkor az adatkezelő köteles minden olyan címzettel, akinek az Önre vonatkozó személyes adatokat átadta, közölni ezt a helyesbítést, adattörlést vagy adatkezelési korlátozást, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy ráfordítással jár.

Önt az adatkezelővel szemben megilleti az a jog, hogy ezekről a címzettekről tájékoztatást kapjon.

C.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatokat átlátható, közérthető és géppel olvasható formában megkapja, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, ha a GDPR 20. cikke szerinti előfeltételek fennállnak. Levélben vagy e-mailben fordulhat hozzánk ebből a célból.

C.7. Az adatkezeléssel szembeni tiltakozáshoz való jog jogos érdek miatt, valamint közvetlen üzletszerzéssel szemben

Amennyiben kivételesen a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja alapján (tehát jogos érdek miatt) személyes adatokat kezelünk, akkor Ön jogosult arra, hogy az Ön sajátos helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozzon nálunk az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ha nem tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha mi az Ön vonatkozó adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük, akkor ettől fogva az Ön adatait a továbbiakban nem kezeljük (lásd a GDPR 21. cikkét). Levélben vagy e-mailben fordulhat hozzánk ebből a célból.

Ebben az értelemben tiltakozásnak minősül az Ön által alkalmazott technikai eljárás is, például az Ön webböngészője által nekünk továbbított egyértelmű műszaki információ (nyomon követés letiltásáról szóló értesítés).

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

C.8. Megadott hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatok gyűjtésére és felhasználására megadott hozzájárulását jövőbeni hatállyal bármikor visszavonja. Levélben vagy e-mailben fordulhat hozzánk ebből a célból. A jóváhagyás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét ez nem érinti.

C.9. Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Kivételt jelent ez alól, ha a döntés az Ön és közöttünk létrejövő szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, a meghozatalát a ránk alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy ha a döntés az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ilyen automatizált döntéshozatalra nálunk nem kerül sor.

C.10. Az adatszolgáltatás önkéntessége
Ha a személyes adatok rendelkezésre bocsátását jogszabály vagy szerződés írja elő, akkor arra alapvetően az adatgyűjtéskor felhívjuk a figyelmet. Az általunk gyűjtött adatok részben szükségesek egy szerződéskötéshez, nevezetesen olyankor, amikor más módon nem tudjuk, vagy nem kielégítően tudjuk az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségünket teljesíteni. Önre nézve nincs kötelezettség a személyes adatok rendelkezésre bocsátására. Az adatszolgáltatás elmaradása azonban ahhoz vezethet, hogy egy Ön által igényelt szolgáltatást, cselekményt, intézkedést vagy hasonlót nem tudunk végrehajtani vagy felajánlani, vagy a szerződéskötés Önnel ellehetetlenül.

C.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Más jogok sérelme nélkül Ön bármikor jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogot.

Illetékes felügyeleti hatóságunk:

Baden-Württemberg tartományi adatvédelmi és információszabadsági tisztviselő

Königstraße 10A

70173 Stuttgart

Weboldal: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Az adatvédelmi nyilatkozat kiadási ideje: 2020. november 16.

de  |  en  |  hu  |  ro
Diese Website verwendet Cookie-Dateien, um Ihr Surferlebnis zu personalisieren und zu verbessern. Bitte beachten Sie, dass wir unsere Richtlinien mit den neuesten Änderungen aktualisiert haben, die in der Verordnung (EU) 2016/679 [DSGVO] zum Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr vorgeschlagen wurden. Bitte nehmen Sie sich die notwendige Zeit, um den Inhalt unserer zu lesen und zu verstehen Cookie-irányelvek és Adatvédelmi előírások . Wenn Sie weiterhin auf unserer Website surfen, bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß den oben genannten Richtlinien akzeptieren. Wir erinnern Sie daran, dass Sie die Einstellungen der Cookie-Dateien jederzeit ändern können, indem Sie den Anweisungen in den folgen Cookie-irányelvek .